ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ รหัส SMIS ชื่อโรงเรียน
1 33040001 บ้านไฮ(วันครู 2503)
2 33040002 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
3 33040003 บ้านโนนสูง
4 33040004 บ้านระโยง
5 33040005 บ้านจำนรรจ์
6 33040006 บ้านโนนจิก
7 33040007 บ้านกระแชงใหญ่
8 33040008 บ้านชำเบ็ง
9 33040009 บ้านหนองทา
10 33040010 บ้านกุดเสลาหนองขวาง
11 33040011 บ้านนารังกา
12 33040012 บ้านกันจาน
13 33040013 บ้านซะวาซอ
14 33040014 บ้านโนนคูณ
15 33040015 บ้านโนนงาม
16 33040016 บ้านสามแยก-หินกอง
17 33040017 บ้านหนองรุงพระทะเล
18 33040018 บ้านขนุน
19 33040019 บ้านตาเครือ
20 33040020 บ้านโตนด
21 33040021 บ้านนาขนวน
22 33040022 บ้านหนองหัวช้าง
23 33040023 บ้านโนนสมบูรณ์
24 33040024 บ้านจานทองกวาววิทยา
25 33040025 บ้านตาลอย-หนองคัน
26 33040026 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
27 33040027 มหาราช 2 (ภูคำ)
28 33040028 บ้านไร่เจริญ
29 33040029 บ้านชำแจงแมง
30 33040030 ชนะใช้กิจการ
31 33040031 บ้านชำม่วง
32 33040032 บ้านตระกาศขอนแก่น
33 33040033 บ้านโคกวิทยา
34 33040034 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
35 33040035 บ้านม่วง (รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
36 33040036 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
37 33040037 บ้านร่องตาซุน
38 33040038 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
39 33040039 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
40 33040040 บ้านโคก(อสพป.32)
41 33040041 บ้านปะทาย
42 33040042 บ้านสว่าง
43 33040043 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
44 33040044 บ้านขะยูง
45 33040045 บ้านขนา
46 33040046 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
47 33040047 บ้านโนนสำราญ
48 33040048 บ้านท่าสว่าง
49 33040049 บ้านจันทน์หอมตาเสก
50 33040050 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
51 33040052 บ้านบึงมะลู
52 33040053 บ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)
53 33040054 บ้านตาแท่น
54 33040055 บ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
55 33040056 บ้านโนนแสนคำหนองศาลาศรีสะอาด
56 33040057 บ้านหนองตลาด-โนนเปือย
57 33040058 บ้านนาไพรงาม
58 33040059 บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
59 33040060 บ้านหนองกระทิง
60 33040061 บ้านหินวิทยา
61 33040062 บ้านท่าพระตระกาศ
62 33040063 บ้านซำผักแว่น-นาซำ
63 33040064 บ้านโศกขามป้อม
64 33040065 บ้านด่าน
65 33040066 บ้านผือ
66 33040067 บ้านหนองเดียงน้อย-โนนใหญ่
67 33040068 บ้านจานเลียว
68 33040069 บ้านน้ำเย็น(กองทัพบกอุปถัมภ์)
69 33040070 บ้านโนนเปือย
70 33040071 บ้านรุงสมบูรณ์
71 33040072 เกษตรประชาตาทวด
72 33040073 บ้านโดนอาว
73 33040074 บ้านโคกเจริญ
74 33040075 บ้านละลายมีชัย
75 33040076 บ้านทุ่งยาวคำโปรย
76 33040077 บ้านสามเส้า
77 33040078 บ้านเดียง(พลีศึกษา)
78 33040079 บ้านเดียงตะวันตก
79 33040081 บ้านหนองหิน(อสพป.15)
80 33040082 บ้านจำนันสายเจริญ
81 33040083 บ้านสวนกล้วย
82 33040084 บ้านทุ่งขนวน
83 33040085 บ้านโนนเรือคำบอน
84 33040086 บ้านโนนแสนสุข
85 33040087 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
86 33040088 บ้านสังเม็ก
87 33040089 บ้านไหล่ดุมตาเหมา
88 33040090 บ้านทุ่งโพธิ์
89 33040091 บ้านโนนคำแก้ว
90 33040092 บ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
91 33040093 บ้านภูมิซรอล
92 33040094 ไทยรัฐวิทยา 27
93 33040095 บ้านพรทิพย์
94 33040096 บ้านหนองเม็กพิทยา
95 33040097 บ้านเสาธงชัย
96 33040098 บ้านหนองหญ้าลาด
97 33040099 บ้านแก
98 33040100 บ้านกระบี่
99 33040101 บ้านจะเนียว
100 33040102 บ้านกระหวัน
101 33040103 บัานกันจด
102 33040104 บ้านเดื่อ
103 33040105 บ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
104 33040106 บ้านระหาร
105 33040107 หมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
106 33040108 บ้านตาเอก
107 33040109 บ้านตานวน
108 33040110 บ้านกันทรอม
109 33040111 บ้านกันทรอมน้อย
110 33040112 บ้านจองกอ
111 33040113 บ้านขุนหาญ
112 33040114 บ้านดู่
113 33040115 บ้านโคกระเวียง
114 33040116 บ้านดาน
115 33040118 บ้านโนนสูง
116 33040119 บ้านกระเจา
117 33040120 บ้านหนองบัว
118 33040121 บ้านกระเบา
119 33040122 บ้านบักดอง
120 33040123 บ้านสำโรงเกียรติ
121 33040124 บ้านหนองบัวเรณ
122 33040125 บ้านตาเส็ด
123 33040126 บ้านตาปรก
124 33040127 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8
125 33040128 บ้านภูดินพัฒนา
126 33040129 หมู่บ้านทับทิมสยาม07
127 33040131 บ้านซำตาโตง
128 33040132 บ้านหนองเก่า
129 33040133 บ้านโนนแฝก
130 33040134 บ้านม่วงแยก
131 33040135 บ้านทุ่งเลน
132 33040136 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
133 33040137 บ้านซำขี้เหล็ก
134 33040138 บ้านอาราง
135 33040139 บ้านโนนสะอาด
136 33040140 บ้านดอนข่า
137 33040141 บ้านพยอม
138 33040142 บ้านซำ
139 33040143 บ้านสดำ
140 33040144 บ้านหนองคู
141 33040145 บ้านหนองขนาน
142 33040146 บ้านโพธิ์กระสังข์
143 33040147 บ้านโพธิ์กระมัล
144 33040148 บ้านกระมัลพัฒนา
145 33040149 บ้านตาหมื่น
146 33040150 บ้านหนองใหญ่
147 33040151 บ้านชำเขียน
148 33040152 บ้านกราม
149 33040153 บ้านพอกบำรุงวิทยา
150 33040154 บ้านปุนวิทยา
151 33040155 บ้านหนองจิก
152 33040156 บ้านกุดนาแก้ว
153 33040157 บ้านภูทอง
154 33040158 บ้านโนนอ้อ
155 33040159 บ้านกระทิง
156 33040160 บ้านศิวาลัย
157 33040162 อนุบาลขุนหาญ (สิ)
158 33040163 บ้านกันตรวจห้วย
159 33040164 บ้านหนองผือ
160 33040165 บ้านตูม(นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์)
161 33040166 บ้านหนองสังข์
162 33040167 บ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
163 33040168 บ้านศิลาทอง
164 33040169 บ้านบกห้วยโนน
165 33040170 บ้านตระกวน
166 33040171 บ้านศรีแก้ว
167 33040172 อนุบาลศรีรัตนะ
168 33040173 บ้านตระกาจ
169 33040174 บ้านตาแบน
170 33040175 บ้านหนองใหญ่-ตาไทย
171 33040177 โชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
172 33040178 บ้านหนองรุง
173 33040179 บ้านโนนแก
174 33040180 บ้านปุน
175 33040181 บ้านสลับ
176 33040182 บ้านขนาด
177 33040183 บ้านตายู(อสพป.32)
178 33040184 บ้านหนองบัวทอง
179 33040185 บ้านทุ่งสว่าง
180 33040186 บ้านจอก(ประชาสามัคคี)
181 33040187 บ้านสะพุง
182 33040188 บ้านหนองปิงโปง
183 33040189 บ้านจานบัว
184 33040190 บ้านเสื่องข้าว
185 33040191 บ้านกระหวัน
186 33040192 บ้านท่าคล้อ
187 33040193 บ้านหนองบักโทน
188 33040194 บ้านหนองคับคา
189 33040195 บ้านโนนสำโรง
190 33040196 บ้านหนองยาว
191 33040197 บ้านคำสะอาด
192 33040198 บ้านคำกลาง
193 33040199 บ้านดอนเขียว
194 33040200 อนุบาลเบญจลักษ์
195 33040201 บ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
196 33040202 บ้านโนนไหล่-หนองเลิง
197 33040203 บ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
198 33040204 บ้านหนองนกเขียน
199 33040205 บ้านเขวาธะนัง
200 33040206 บ้านโนนจักจั่น
201 33040207 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว
202 33040209 บ้านหนองหว้า
203 33040210 โนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี่1)
204 33040211 บ้านเพ็ก
205 33040212 บ้านหนองบัวใหญ่
206 33040213 บ้านหนองฮาง
207 33040214 บ้านไผ่หนองแคน
208 33040215 บ้านสร้างเม็ก
209 33040216 บ้านกุดผักหนามคำน้อย
210 33040217 บ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
3304 3304 AMSS++

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน